มอ แม่ฟ้าหลวงพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยนานาชาติ

การศึกษา26093

มอ แม่ฟ้าหลวงพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยนานาชาติ

 

การศึกษา26093
การศึกษา “ปลูกป่า สร้างคน” พระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ตั้งธงยึดมั่นตั้งแต่วันที่ได้รับการสถาปนาจัดตั้งมหาวิทยาลัย 25 กันยายน พ.ศ.2541 โดยมุ่งหวังให้ มฟล.เป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การศึกษา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา มฟล.ได้เดินหน้าสร้างคน สร้างความรู้ การศึกษา สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ ปัจจุบันมีนักศึกษาจากทั่วประเทศไทย และจากประเทศลุ่มน้ำโขง อาเซียน และทวีปต่างๆทั่วโลก จำนวน 15,117 คน ใน 15 สำนักวิชา การศึกษา ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ มีผู้สำเร็จการศึกษาออกไปทำงานอยู่ในภาคส่วนต่างๆแล้ว 35,095 คน